Tuesday, June 8, 2010

Kavita

સારી રીત નથી

એવુય નથી કે વતન માટે મને પ્રિત નથી
હુ એય જાણૂ છુ કે અમેરીકા રહેવામા મારુ હીત નથી


ઇચ્છા થાય છે અમેરીકાના અનુભવો લખુ તમને
શુ લખુ ? અહીયા સ્ંસ્કાર કે સ્ંસ્ક્રુતિ સ્ંકલિત નથી.


મને ઘણૉ થાય છે વતન છોડ્યાનો અફ્સોસ હવે,
હિમાલય છોડીને સ્નોના ઢગલા મેળવામા કાઇ જીત નથી.


અમેરીકન રેપ સોંગ સાંભળીને કાન ને એઠા કરવાના
અહીંયા નરસિંહ અને મીરા ના પ્રભાતિયા કે ભજન સ્ંગિત નથી.


સ્ંતાનો ના ઉછેરીકરણ નોય અહીંયા હોય છે હિસાબ કિતાબ
અહીયા ભરતીય માબાપ જેવુ ઉદારીકરણ ગણિત નથી


બદલાતી ફેશનના નખરા અહીંયા હોય છે નિત્ય નવા
સ્ત્રીના બાહ્ય સૌદર્ય જેટ્લુ આંતરીક સૌદર્ય ચકચકીત નથી.

પ્રેમ , વિસ્વાસ અને અનુકુલીન આઘરીત સ્ંબઘો નથી
ઇન્ડીયન કલ્ચર જેવુ લગ્નજીવન અહીંયા વ્યવસ્થિત નથી


દુઃખી થવાની ઘણીજ રીતો હશે દુનિયા મા હે પ્રભુ
મનને મારીને જીવ્યાકરવુ એ સારી રીત નથી

my addition


તમારા મન માં ભારત ને જીવતું રાખવા માં કોઈ હર્ઝ નથી
અમેરિકા માં જીવન જીવું એટલું એ મુશ્કિલ નથી

ખરાબ સારા તો હોય છે બધે , ખરાબ ને યાદ રાખવા માં કોઈ બુદ્ધિ પ્રતિભા નથી
આ દેશે તમને તમારા દેશ ની કિંમત કરાવી તેમાં કોઈ પ્રશ્નજ નથી

હવે ઇન્ડિયા ની કિંમત સમજાય છે મને
મારા માત પિતા સગા સંબંધી બહુ યાદ આવે છે મને

તેમના પ્રેમ અને ઉપકારો કદી વિસારીસ નહિ
તેમના આસીર વચનો ની જન્ખના કદી ત્યાગીશ નહિ

દેશ ભેદ જાતી ભેદ બધા થી ઉપર ઉઠવું છે મને
આ દેશ માં પણ ભક્તિ કરી શકાય એ સાબિત કરવું છે મને

ભક્તિ છે મનનું વિષય, તેમાં દેશ સીમા વરી શું કરે?
પ્રાર્થના કરીએ, ભગવાન આપણ ને સાચી સમજ આપી ,આ બધા ભેદો થી મુક્ત કરે!

ફાલ્ગુની :)

Tuesday, March 31, 2009

Friends - Really????????????

Who is a friend? the one who keeps you away from doing worng or encourages you to do so or the one who does what you ask him to do.....a friend lost her job...she wants to get drunk thinking that will reduce her pain.... as a friend what should you do....help her get drunk or try to be there with her and help her face the situation bravely and make her understand that this is not the end of the world?? If you help he get drunk coz she wanted to....are you being 'good'? are you being a 'friend'? are you being a 'human'?
I am not exaggerating but I really feel we rather have no friend than have a friend like that.... who sees we are totally wasted and still offers us a drink, pays for our drinks and then the same friend drops us home.... its ridiculous....
is he really a friend?
okay may be there is nothing wrong in having a drink or two for fun....but to get drunk thinking that it'll help us reduce our pain just doesnt make sense to me...its foolery and an act of cowardness...more so when you know you are alone and need to drive back home...
may be I am way too traditional in my thinking but I am ready to correct myself if you think I am wrong! Give me an explanation...or else its hard for me to respect such a person!

Tuesday, March 24, 2009

Grand MarnierMy creative for the Grand Marnier ad campaign :)

Monday, March 23, 2009

You can reach anywhere with a GOAL!

An inspiring thought that I would like to share with you all...

A life without purpose is like a ship without a rudder.
Goals are dreams that are written down.
The purpose of a goal is to focus your attention.
Your mind will reach toward achievement only when it has a goal.
There is no achievement without goals.

Establish a goal worth working for.
Your goal will keep you going in tough times.

Always have something ahead of you.
Continuously visualize your next step.
Keep moving after you achieve your goal and set another.
Momentum is maintained by always having something to look forward to.
Constantly give yourself something to work for.

Do what you can do well,
and do well whatever you can do
and you'll achieve any goal that you set for yourself.

You can plant your dream with a goal.

.. Max Steingart

God's Hands!

An old lady who lived in the village who had never been in a car before was returning home from the market carrying a big heavy basket on her head, when a rich man riding his car passed by. Kindly, he offered to drive her to her home. She thanked him & got into the car with her basket.

On the way, the man glanced at the lady in the mirror, still holding her basket over her head. Astonished, he asked her to lay the basket down in the car & rest.
The old lady replied, "Oh, my son, your car is carrying me; this is enough,
I should not burden it carrying my basket too!" What an innocently funny response!

We sometimes do the same with God.
Everyday, God carries us during day and night still, we insist on carrying our heavy baskets of worries & fear of the future. We are carried by Almighty hands, watched over by sleepless eyes & God plans our future. Let us then relax & lay down everything in God's hands.